Ιωάννης Κεφαλιανός
Τσιμεντενέσεις Κως

Οι τσιμεντενέσεις χρησιμεύουν στην επισκευή – ενίσχυση των ρηγματωμένων και αποδιοργανωμένων πλινθοδομών και λιθοδομών, για τις επισκευές βλαβών σε στοιχεία σκυροδέματος (πλάκες, δοκάρια κτλ) κυρίως μετά από σεισμούς.

Για το τσιμεντένεμα πρέπει να χρησιμοποιείται αναμικτήρας υψηλού στροβιλώδους, έτσι ώστε για την ίδια ρευστότητα να μειώνεται η ανάγκη σε νερό.
Η σύσταση του τσιμεντενέματος αποτελείται από τσιμέντο, νερό και άλλα πρόσμικτα βελτιωτικά.

Η εφαρμογή των τσιμεντενέσεων είναι αντίστοιχη με αυτή των ρητινενέσεων, διαφέρουν τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται.